p3开机号云 p3开机号试机号近10期 排列三开机号p3开机号 p3开机号家彩网 千禧p3开机号试机号查询 彩吧p3开机号今天 p3开机号今天- 排列三p3开机号试机号 千禧p3开机号试机号关注号金码 体彩p3开机号近20期 彩吧助手p3开机号 p3开机号近10期号码查 p3开机号试机号列表 p3开机号- p3开机号近10期号码查询结果
講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

時代 | 民國鴻門宴:孫中山與滿清皇族的尷尬飯局

來源:講歷史2018-09-30 09:31:02責編:桂婷人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】文 | 李夏恩轉自《新周刊》第450期(id: new-weekly)本文已獲授權在中國人的生活中,吃飯永遠是頭等大事。而政治的刀光劍影經常會放到飯局上進行,所…

<rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn"><rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn"><rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn">

wén|xiàēn

zhuǎn xīnzhōukān 450(id: new-weekly)

běnwénhuòshòuquán

zàizhōngguóréndeshēnghuózhōng,chīfànyǒngyuǎnshìtóuděngshì érzhèngzhìdedāoguāngjiànyǐngjīngchánghuìfàngdàofànshàngjìnháng,suǒyǒuzhèxiēfàndōuyǒutǒngdemíngchēng,jiào hóngményàn  

jiāchǎngzhōngguóshìdefàn,yǒushíjiùxiàngchǎngmàoxiǎn,zhōuzāo滿mǎnzuòwèijiēshìqīnpénghǎoyǒu,shǒuhánxuānzhīxīnhuáiyuànduì,shènzhìàncángshā 

shǐshàng,liúbāngjiùjiāguòchǎngwēidefàn,zhōuwéidōushìtuīfānqíncháodexiǎohuǒbàn,lǐngtóudejiàoxiàng,hàochēnghěnnéng tiānliúbāngnénglehěnduōjiǔ,chīlexiēzhūròushēn,dànzhēnzhèngràngnánwàngde,shìduìfāngjiānglǐngxiàngzhuāngjiàn 

zhèzhīshìhòurénxiěxiàdeguānfàndejīngsǒngshì,zhèchǎngfànhěnnéngcúnzài,dànfányǒudiǎnluókǎonéngderéndōuzhīdào,xiǎngshāliúbāngnéngzhīshì()hòu()rén(qiān)dezhuàn shì rénwéidāo,wéiròu dechǔjun1yíng,xiàngniēliúbāngfǎnzhǎng,wéishímeyàoyòngjiànzhèmewén,yòuzhèmelowdeshǒuduànláishārén?

zhēnkànshuǎng,xiàngwánquánhuànzhàngxiàzhíláng,shàngláidùnluàndāoduòle便biànshì shùn便biànshuō,zhàngxiàzhíqíndedāoshǒuzhōnghěnnéngyǒuhánxìn,dāngshízhèngshìmíngzhíláng 

hóngményànnèirónghěnnéngshìzhēnshíde,dànzhèchǎngshǐshàngzuìyǒumíngdefànquèràngrénqiānchángguàleliǎngqiānduōnián jiùzàiqiánniánháiyǒudǎoyǎnbèizhemíng,fànzhòngpāidiànyǐng 

guǎnhóngményànzhēnjiǎ,zài1912nián9yuè11dechǎngfànquèshìzhēnzhēnshíshíde  mìnglǐngxiù,滿mǎnqīnghuángtáng,derénjīntiāndejiǔyǒu,zhōngguódefànjīngchángzhànchǎngbāndàojiǔzhuōzhīshàng 

1

sūnzhōngshān

 huángxìng滿mǎnqīnghuángdegānyànhuì

1912

nián9yuè11dezhèchǎngfànshìzuìhǎodequánshì,jìnguǎnshíshàngbìngméiyǒumeshā,dàn使shǐcānjiādeliǎngwèirén  zhōnghuámínguódechuàngjiànzhě mìngdǎnglǐngxiùsūnwéndetóngzhìhuángxìngbèigǎnān dāngfàntīngshí,zhèliǎngwèimìnglǐngxiùjiùxiànleréndezhòngzhòngbāowéizhīzhōng huántīngzhōu,zuò滿mǎndezhèngshìmenduōniánzhìmìngdezuìrén  滿mǎnqīnghuáng 

zàizhèniánde2yuè12,zhèèrréndòngdemìnggānggāngqiángzhànlezhōngguózhǎng268niánde滿mǎnqīngwángcháoxiàngxīnchéngdezhōnghuámínguógǒngshǒuràngchūzhèngquán,duìzhèqúnqiánqīnghuángláishuō,zhījiān便biànguójiāwáng,lìngrénèwànchànghèn 

érjǐnjǐn7yuèhòu,zhèxiēhuángjiùzàiqiánqīngnèixiéchéntóngde,yāoqǐngdechóucānjiāshèngyàn,zhèzhōngnándàoméiyǒuyǐncángshímeyīnmóuma?huòhuìxiàngzhōngguóshǐshàngchǎngdiǎnxíngdeshādehóngményànyàng,zhèxiēqiáncháoqīnguìànzhōngshè,zhuāndàizhèliǎngwèicéngbèigòuqiánchádepàndǎngzéitóuluówǎng,xuěwángguózhīchǐ?

<rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn">

 

dànzhèchǎngfànshàngshímeméiyǒushēng,fǎnérchōng滿mǎnlehuānqiàyuèdefēn,zhìshǎoduìxiēqiánqīnghuángláishuōshì huángdedàibiǎolúnduìzhèliǎngwèideshǒudǎngkuíbiǎoleqíngyángdezhùjiǔ,shèngzànsūnwénhuángxìng jiēfēichángzhīrén,suǒnéngjiànfēichángzhī  

érzhèchǎngtuīfānwángcháozhèxiēhuángquándemìng,shìduānlàizhèèrrén dòngguānqiānniánzhīshǐ,èrshíshìzhīshíjiān , shùshíniánkǒuxīn,shǐgòngde ,jiāng fāngzhūhuáshèngdùn,duōràngyān  

érhuángxìng zhuānzhìzhèngqiúzhīshàng,fēijiànshègòng,bǎoquántóngbāo zuòwéiduìzhèqúnzhōngguózhuānzhìwángcháodàidexiè zhìshǎozàiniánqián,jǐnjǐnshìzhèyàngdeyán,jiùràng滿mǎnqīnghuángjiāngsūn huángèrrénsòngshàngduàntóutái,dànxiànzài,menquèbīnzhǔhuānqià,duìcéngjīngdeshānhuòyāoyánbiǎoshìyóuzhōngderèntóng,zhuǎnbiànzhī,yóu使shǐrénjīngwànfèn 

dànhěnkuài,zhèchǎngfàndezhēnshímiàn便biànchūduān,zhīyàobēichúnjiǔ,jiùguànmiǎntánghuángdemiànshā jìnguǎnzhèxiēqiánqīnghuángréngránjiǎnhuān,dànduìzhèliǎngwèimìnglǐngxiùláishuō,fēnquèkāishǐgānlái,qiánqīngjìnzhīhuángzǎitāozǎixúnjìngránjìngzhíxiànghuángxìngsūnwéngǒngshǒuzhìxiè,biǎoshì yōudàitiáojiànshènméngxiānshēngwéichí,gǎnxiè  

<rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn">

huángxìngxiàng

zhèláidetuīxīnzhìshírànghuángxìng jiǒngzhīsuǒ ,zǎitāo zǎixúnyòukāishǐyīnqínquànjiǔ,zàiyòuchūdeliúshēngkāishǐzòu,shuōchàngdeshìjīngmíngjiǎotánxīnpéidemǒujīng,háiwènhuángxìng: xiānshēngfǒu? quánránhuángxìngběnrénduìqiàotōngderánshéntài 

 guāntiántián,zhīwángguówéishì,lìngrénhàn  zhèshìhuángxìngduìzhèchǎngfàndezuìzhōngpíngjià 1912niándezhèchǎngfànkànláigèngxiàngchǎngguànmiǎntánghuángdenào,dànzhèqiàqiàshìzhōngguóshìfàndezhī,xiāofēnzhēng,huàwéiyǒu,gòngqiánxián,xiéshǒuwèilái  dāngránshìdewèilái duìfàndeshuāngfāngláishuō,zhèshuōshìchǎngyànhuì,shuōshìchǎngjiāo 

zuòwéideshǒu,mìngzhězàizhèhuòróngjiājiǎng,tóngshídàozhèqúnqiáncháorèntóngmìng,ānxiànzhuàng,zàidekǒutóubǎozhèng
érduìzhèqúnqiánqīnghuángláishuō,menchénggōngxīncháodemìngwěirénpānshàngleguān,zhìshǎozàijiàndewèilái,yǎngzhàngmìngzhěchéngnuòdeyōudàitiáojiànbǎoquánmenzàiqiáncháoderónghuáguìzàixīncháochuò  zhèshìmenzhēnzhèngguānxīndeqiē 

cónghòuláideshǐláikàn,shuāngfāngdōufènwéibèiledechéngnuòduìfāngdewàng jǐnjǐnniánhòu,sūnwénhuángxìngjiùzàichéngwéimenqīnshǒuzàodeguójiāyánlìngtōngdepàndǎngtóu,bèiliúwánghǎiwài
érqīngshìzài1917niánjiùkāishǐledechǎngnàobānde,18niánhòu,háijìnhángleèr 

2

1913

niándezǒngtǒngfàn,càidānzhōngàncángxuán

1913

nián10yuè10,shìxīnchéngdezhōnghuámínguódeguóqìngjiē,àorénxúncānjiālechǎngdiǎnxíngdezhōngguóshìfàn zhèwèiwǎnqīngláijiùchángzhùzhōngguódeshízhèngguānchájiā,jìnguǎnzàiduìwàixuānchuánzhōngbiǎoshìduìzhèniánqīngdegòngguóchōng滿mǎnleguānqíng,dànxià,duìzhèguójiādewèiláiqiánjǐngbiǎoxiànchūshēnshēndeyōu 

1911niánmìnghòu,zhèguójiāyòuzàizhèniánxiàtiānbàoleèrmìng,huòzhěànzhèngdeshuōnǎishìchǎngpànluàn,dehuài使shǐzhèniánqīngdeguójiāzhùjīncáinéngwéiyáoyáozhuìdecáizhèngzhuàngkuàng zhìshěng,jīndōuzàipànchángdebiānyuánpáihuái tóngshízhīyǒuwàiguóshì,fāngnéngbǎozhèngzhōnghuámínguóderènzhèngshìzǒngtǒngyuánshìkǎidebǎozuòwěndǎo 

zhètiānqiàhǎoshìyuánshìkǎizǒngtǒngdejiùzhíshì,shìzhīhòu,rányàoduìláibīnshèyànkuǎndài,xúnshìcānjiāzhězhī zàitángdetīng,xúnxiànxuánguàdesūnwénhuángxìngdehuàxiàng,jīngbèiqiāoshēngzhāilexià,zàijiānchōng滿mǎnchéndejiān  menxiǎnránjīngzàiduìyuánshìkǎizhèngdekǒuwèi,xīndezhèngyàoduìshìjièxiànshàngfèndeguóyàncān 

xúnxiǎoxīnshōucánglefènguóyàncàidānkuīchūxīnzhèngdeyòngsuǒzài zhèchǎngzhēnduìwàibīndezhōngguóshìfànbāokuòmiàn lànhuǒtuǐ lóngcàizhèyàngchuántǒngdezhōngguócàiyáo,tóngshíbāokuò西hóngshìtāng lànniú lěngshuǐzhā xìngréndīng luóbīng()lín(líng)zhèyàngde西shìcāndiǎn,shènzhìshàngcàideshùnshìtāngzuòwéitóupái,érbīnglínzuòwéizuìtiánpǐnde西shìshùn 

yuánshìkǎizhèngdeyònghěnmíngxiǎn,wàngràngcānjiāyànhuìdewàiguó使shǐjiēguāncháyuánkàndàoxiàng西fāngkàolǒngdexīnzhèngdexíngxiàng,zhèzhèngyào西fānglièqiángdecáizhèngzhīchíduìxìngderèn  zhèshìyuánshìkǎiwéizhèdùnfànsuǒshèxiàde 

huìhòu,shēncáiǎipàngdeyuánshìkǎiguó使shǐjiēzhànzàipāishèyǐng,便biànzàixíngshìshàngzhèngmíngwèidexìngjīngdàole西fāngguólièqiáng,tóngshíshìguóshèhuìderèn 

guàxūnzhāng shēnzhedeguówàijiāoguānzàibǎocānlezhèdùnzhōng西defànhòu,bìngméiyǒuràngzhèniánqīngguójiādelǐngdǎozhěshīwàng,ànzhàodāngshízuìzhemíngdeshízhèngpínglùnyuánxīnsēndeshuō,zàizhèchǎngfànzhīhòu,yuánshìkǎide xiànwèiránwěntàishān  

dāngyuánshìkǎixiàlìngjiěchúèrmìngpàndǎngyǒuguāndeyuándewèi,bìngjiànjun1zhèngzhíchùláizhíhángjun1shìwēiquánzhèngzhìshí,guólièqiángzàipánglěngyǎnpángguān,1914niánmíngxiǎnwéide zhōnghuámínguóyuē bānshí,menmíng 

menshènzhìcānjiāleyuánshìkǎidetiānshì,méiyǒurénchū,yīnwéishímenběnshēnjīngxiànshìjièzhàndezhǎozhīzhōngnán,zhīyǎnzhēngzhēngkànzhezhèdōngzuìdeguójiālúnxīndeběnzhīshǒu érběn,qiàqiàshì1913nián10yuè10cānjiāchǎngfàndeguójiāzhī 

1913

niánzhèchǎngfànjiūjìngdàoleduōshǎozuòyòng?cóngmǒuzhǒngshàngshuō,jiùxiàng1912niánqiánqīnghuángshìzhāodàisūnwénhuángxìngdeyànhuìyàng,dexiàngzhēngxìngshísuǒdezuòyòng gōngchóujiāocuòzhījiāndekōngkǒuchéngnuòzhīshìshèdeqián,jiūjìngnéngfǒuchéngzhēnjuéfànhòudejiànháng,zhèjiànhángyàokàolièdetánpàn tiáoyuē xiédìng qiānzhīhòudezūnshǒuzhíhángláishíxiàn,érjǐnjǐnshìkàozhāngzuǐ 

dàntuībēihuànzhǎnzhījiānquèshìguāncháduìfāngdejuéjiāhuì,shìyàngderénbèiyǐndàoquāndāngzhōng,měiréndōuzàizhōngxúnzhǎohuì zhèshìpángderénwǎng,měiréndōushìzhèwǎngluòshàngjiāochādediǎn,yóuyǐnchūdediǎn,zàizhànjiānderénxīnzhōngliúxiàxiēyòngdehǎogǎn 

guǒshuō1912niánsūnwénhuángxìngcānjiādefànshìmàoxìngdeduìqiánqīnghuángchuántǒngwǎngluòdezhì(zòngránzhèwǎngluòjīngméiluò),meyuánshìkǎizài1913niándefàn,shìkāixīndewǎngluò  miànxiàngzhěngguóshìjièdewǎngluò zhōngguóyuèkàozhèwǎngluòshēngcún,lièqiángdezhīchíyuèchéngwéizhèguójiādeshǒuyàorèn 

zàizhīhòudeshídài,zhèshìyuèmíngxiǎn,zhīshìwǎngluòdezhōngxīnzhízàibiàn,cóngkāishǐshídeyīng děnglǎopáilièqiáng,dàojīngrénjuédeběn,zàidàobèishìwéiyóuzhīguāngdeměiguó fēichánghàndeshì,jìnguǎnzhōngguóshìzhàokāifàndezhǔrén,dànquècóngwèiyǒuhuìzàizhèchǎngfàndewǎngluòzhōngzhànzhōngxīndewèizhì 

běnwénjīngxīnzhōukānshòuquán 

shídàimiàntān,shēnghuózěnnéngméitài?

xīnzhōukānshùnew-weekly

guójiārénwénshǐ<rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn">

zhǎngànèrwéiguānzhù(hào:gjrwls)

dìngyuè

<rb>時</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguóhóngményàn:sūnzhōngshān滿mǎnqīnghuángdegānfàn">

diǎnxiàfāng yuèyuánwén lejiěgèngduōguóyuánchuàngchǎnpǐn

   

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

p3开机号金码
p3开机号云 p3开机号试机号近10期 排列三开机号p3开机号 p3开机号家彩网 千禧p3开机号试机号查询 彩吧p3开机号今天 p3开机号今天- 排列三p3开机号试机号 千禧p3开机号试机号关注号金码 体彩p3开机号近20期 彩吧助手p3开机号 p3开机号近10期号码查 p3开机号试机号列表 p3开机号- p3开机号近10期号码查询结果